Bjerkreim Transformatorstasjon

Oppdragsgiver er Statnett SF.

Av Tom André Rødland og Kari Synnøve Vigre

Vi har en grunnarbeidskontrakt med Statnett for Bjerkreim Transformatorstasjon, der arbeidene omfatter grave-, sprengnings- og fyllingsarbeid. Stasjonstomta er 40 daa, og krever drenering og masseutskiftning av et myrområde. Bakgrunnen for utbyggingen er vindkraft; stasjonen skal blant annet håndtere elektrisiteten som vil bli produsert av Bjerkreim Vindpark. Vi har allerede laget adkomstveien til trafostasjonen, klikk her for å lese om den.

Bjerkreim Transformatorstasjon. Stangeland Maskin.
Her knuser vi stein til bestemte fraksjoner.

I forbindelse med masseutskifting av tomta, skal alle masser innenfor tomteområdet være bearbeidet sprengstein. Store mengder stein skal knuses til bestemte fraksjoner, og myrmasser skal transporteres til deponi nord og sør for tomta. Noe av disse massene benyttes mot slutten av prosjektet, til arrondering og naturlig revegetering. Prinsippene for dette er etablert i MTA-planen for prosjektet.

Ferdig nivå på grunnentreprisen skal tilpasses overliggende fundamenter og konstruksjoner. Arbeidene våre innebærer derfor en del VA-anlegg, borebrønn, oljeutskilleranlegg, dypjording, støttemur, brannvannstank, etc. Rundt stasjonstomta bygges det interne veier, og permanent inngjerding. Stasjonsgjerdet vil fungere som byggegjerde under påfølgende arbeider.

Våre arbeider skal være ferdige i desember 2017, og for øyeblikket har vi 12 ansatte i sving på prosjektet.

 

Prosjektledelse
Statnett SF:
Prosjektleder: Even Vandbakk
Byggeleder: Torbjørn Ø. Coll
KU Statnett: Bernt Endresen

Stangeland Maskin:
Prosjektleder: Per Svendsen
Anleggsleder: Terje M. Salte
Prosjektingeniør: Tom André Rødland

Utfordringene man ser på prosjektet, dreier seg stort sett om grave-, sprengnings- og fyllingsarbeidene. Man har en kort tidsramme for arbeidene, og ser på det som nødvendig å ha fokus på forsagere, metode for drenering av myr og rutinemessige operasjoner. For eksempel plassering av dieseltanker og tipping med dumper. I forkant av prosjektet har man identifisert en del aktiviteter med tilhørende risiko; basert på en risikoanalyse av prosjektets arbeider og erfaring fra andre prosjekter. Man vil med disse tiltakene ivareta både HMS og ytre miljø på prosjektet.

Bjerkreim Transformatorstasjon. Stangeland Maskin.
Her borer vi på trafotomta.
Bjerkreim. Stangeland Maskin.
Vi har laget 5 kilometer vei inn til transformatorstasjonen.
Bjerkreim. Stangeland Maskin.
Anleggsleder Terje M. Salte i bilen og driftsleder pukkverk og masseuttak Arve Vold diskuterer fremdriften.
Transformatortomta.
Stor aktivitet og god fremdrift.
Bjerkreim. Stangeland Maskin.
Store mengder masse skal transporteres, behandles og benyttes på prosjektet.
Bjerkreim. Stangeland Maskin.
Veien til transformatorstasjonen glir fint inn i naturen.