Eiganestunnelen: Arbeid i dagen

Oppdatering fra arbeidet vårt på RV. 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen.

Tekst og foto: John Olaf Østerhus, anleggsleder

1-daganlegg  (2).jpg
Portalene for Eiganestunnelen.

1-daganlegg  (2.1)-001.jpg
Illustrasjon av hvordan det skal se ut når vi er ferdige.

Arbeid i dagen er i all hovedsak å bygge om 1 km av dagens E39 motorvei mellom Schancheholen og Madlaveien. Vi skal etablere 4 nye rundkjøringer, 1 miljøkulvert, sykkelstamvei og tursti samtidig som vi utfører byggegroper for betongkonstruksjoner og fornyer infrastruktur og overvannshåndtering i området.

Vår oppdragsgiver er Statens vegvesen med prosjektleder Gunnar Eiterjord, delprosjektleder Dag Daland og byggeleder Terje Lerbrekk.

Prosjektet varer i 4,5 år, og vi har i snitt 30 ansatte på daganlegget. Vår prosjektleder er Sverre Nergaard, anleggslederen vår er John Olaf Østerhus. Med på laget vårt har de driftsingeniør Per Olav Roos, formann/bas Peder Espedal og Jørn Helliesen og flere andre dyktige kollegaer.

Noen hovedmengder i daganlegget:
Sprengning: Cirka 200 000 m3
4-felts vei: 1550 m
Ramper: 700 m
Utvidelse ramper og eksisterende veier: 700 m
Sykkelstamvei: 1050 m
Støyskjermer: 4950 m2
Sprengning/utlasting: 7 portaler
Grøfter 15 500 m
Sandfanger: 230 stk.
Spunting 6500 m2
Fylling i byggegroper og terreng: 180 000 m3

Hovedutfordringen i prosjektet er 50 000 biler i døgnet gjennom anleggsområdet. Dette har våre folk løst forbilledlig ved å forberede faseomleggingene med god planlegging og nøyaktig utførelse.

1-daganlegg  (15).jpg
Schancheholen.

 

1-daganlegg  (15.1).jpg
Illustrasjon av Schancheholen med avkjøring til sykehuset.

 

1-daganlegg  (3).jpg
Miljøkulverten med Mosvatnet i bakgrunnen.

1-daganlegg  (3.1).jpg
Illustrasjon av miljøkulverten når vi er ferdige.