Eiganestunnelen: Status 1. mars 2016

En rundtur på prosjektet.

Tekst: Sverre Nergaard

JV Implenia Stangeland har nå mer enn 300 personer i sving på prosjektet. Stangeland har en stabil bemanning på 85 personer, mens Implenia har øket sin bemanning til over 200 personer på tunnelsprengning og betongarbeider. Alle arbeidene under bakken går 2 skift fra kl. 07 – 23.

Tunnelarbeidene
Til nå er det produsert 6 km med tunnel av totalt 11 km, og tunnellengden øker med om lag 150 m hver uke. Det drives nå med 8 borerigger, og daglig sprenges og transporteres 6 – 7.000 tonn med stein ut av tunnelene. Vi planlegger å være ferdige med sprengningsarbeidene til årsskiftet.

Eiganestunnelen er fra Schancheholen kommet frem til krysset Jens Zetlitz gate/Wessels gate. Fra Tastasiden passerer vi nå 100 m nord for misjonshøyskolen i retning Eiganes gravlund. Hundvågtunnelen driver vi nå under Stavanger gamle sykehus i retning Rogaland teater.

img_1587.jpg
Eivind Skogerbø i lastemaskinen inne i tunnelen.

eiganes grøfterensk t11 tasta.jpg
Grøfterensk T11 på Tasta.

img_1616.jpg
Starten på Hundvåg-tunnelen. Trafo-stasjonen i Stavanger til høyre. Ole Andre Risa i gravemaskinen.

Vi har også kommet godt i gang med grøftearbeidene inne i tunnelen. Vi legger både drensledning, vaskevannsledning og vannledning. I tillegg er det milevis med trekkerør som støpes inn i egne kanaler (OPI-kanaler). Vi har også asfaltert 600 m ferdig vei inne i tunnelen og innredningsarbeidene er i godt gjenge.

Sjøfyllinger
For tiden driver vi sjøfylling med lekter i Lervig for Stavanger kommune og Selvåg Bolig. Her skal vi fylle ut 150.000 m3 med tunnelstein, og arbeidet vil pågå til ut i april måned.

I Jåttåvågen har vi til nå fylt ut over 900.000 m3 med fjellmasse, men det er fremdeles plass til mye mer.

img_2640.jpg
Ingvar Risa laster splittlekter i Lervig.

 

St. Svithunparken – Betongkulvert Madlaveien
Her bygger vi en betongkulvert som skal bli av- og påkjøringsrampe Madlaveien Eiganestunnelen. Rampen er 315 m lang og går fra Kiellandsmyra, under Madlaveien og inn i St. Svithun-parken hvor den avsluttes i fjelltunnel.

I forhold til eksisterende terreng skal vi 18,5 m ned i grunnen i parken. Over bilkulverten skal det bygges gangkulvert og aller øverst kommer ny fremtidig Madlavei-rundkjøring. Byggegropa er i volum totalt 80 000 m3, hvorav halvparten er fjell. Gropa er sikret med 4.500 m2 spunt med tilhørende puter og stag samt jetpeling på vestsiden mot Mosvannet for å sikre grunnvannsnivået. Konstruksjon dekker en flate på 7.100 m2, og det skal brukes 1.900 tonn armeringsjern og støpes 10.850 m3.

Arbeidene må foregå i 4 faser. Grunnen til dette er at vi til enhver tid må ha 4 felt åpne for trafikkavvikling, og da må vi bygge deler av konstruksjonen og deretter legge trafikk over ferdig del.

Arbeidene i Kiellandsmyra er planlagt ferdig i august, og nå forbereder vi for uttak av fjell i den indre delen i St. Svithun-parken. I parken er vi ferdige med injiseringsarbeid og har startet opp med sømboring av 25.000 m som bores med 4 rigger samtidig. Etter sommeren vil vi legge eksisterende trafikk i Madlaveien over del-konstruksjonen og fjerne Madlaveien hvor den går per i dag; og vil med det få tilgang på siste fase.

yrende aktivitet i st. svithunparken.jpg
Yrende aktivitet i St. Svithun-parken.

 

img_1601.jpg
Nedkjøringsrampen til betongkulvert Madlaveien.

img_1588.jpg
Utgraving for betongkulvert Madlaveien i St. Svithun-parken. Her skal vi 15 meter ned.

 

img_1599.jpg
Anleggsleder Sigbjørn Tveiten og formann Peder Espedal foran K41 – betongkulvert Madlaveien.

 

Grovhullsboring
På Schancheholen er vi ferdig med en 200 m lang boret tunnel med diameter på vel 1 m. Den skal ta seg av alt flomvann fra tunnelen. Dette blir ført videre ned i en sprengt sjakt til  Mosvannstunnelen som er en eksisterende avløpstunnel.

start på grovhullsboring ø1060mm.jpg
Start på grovhullsboring Ø1060 mm.

Miljøkulverten
Den 160 m lange Miljøkulverten mellom Mosvatnet og Vålandskogen begynner å ta form og er godt synlig midt i Motorveien. Taket, i form av svære betongbjelker, blir lagt på i sommer mens trafikken går. Det blir mye nattarbeid.

.