Eiganestunnelen: Status

I rute.

Av Sverre Nergaard, prosjektleder JV Implenia Stangeland

Tunnelarbeider
De ferdige tunnelene begynner absolutt å ta form nå. Alle de 5 tekniske rommene inne i tunnelene samt de to tekniske byggene utenfor tunnelene er ferdigstilt fra vår side og er overlevert til elektroentreprenøren. Og høyspentkablene er i ferd med å bli trukket inn til de tekniske rommene.

Både Eiganestunnelen og vår del av Hundvågtunnelen med ramper har nå fått fast asfaltdekke, noe som tilsvarer en samlet veilengde på mer enn 10 km. Det betyr at alt som ligger under asfalten er ferdig. Dvs. at alt av VA-ledningsanlegget samt 30 mil med omstøpte trekkerør for kabler er ferdig.

Videre er støping av veibanketter, montering av veggelementer samt de omfattende vann og frostsikringsarbeidene i taket mer enn halvferdig. Vi har også begynt montasjen av oppheng for skilt og ventilasjonsvifter samt kabelbruer. Så det lager seg til nå, selv om det er nokså omfattende arbeider som gjenstår å gjøre det siste halvåret før vi kan overlate tunnelene til elektroentreprisen.

Samtlige betongportaler og anløpstunneler i betong er ferdige, og vi er i god gang med å ferdigstille tilbakefyllingen. Det dypeste holet som skal fylles igjen er i St. Svithunparken og er mer enn 18m dypt. I tunnelene er det driftsingeniør Olve Østebø og driftsleder Tore Sæland som har styringen med våre arbeider.

Anlegg i dagsonen
I dagsonen er det driftsingeniør Per Olav Roos som styrer sammen med driftsleder Peder Espedal. På Schancheholen og på Gamlingen er det permanente veganlegget snart ferdig. Trafikkmønsteret opp til sykehuset og inn og ut av Stavanger er nå omlagt nesten slik som det er ferdig planlagt. Da gjenstår det «bare» å gjøre ferdig gang- og sykkelanlegget under Madlaveien, parkanlegget i Svithunparken, den nye rundkjøringen på Madlaveien samt et stort fordrøyningsbasseng for overvann.

Grunnforholdene under Miljøkulverten mellom Mosvatnet og Vålandskogen viste seg å være svakere enn forventet. For å redusere risiko for setninger besluttet vegvesenet å erstatte 4.000 m3 med steinfylling med EPS (isopor). Dette ekstraarbeidet har vi utført nå i høst, men det forsinket opparbeidelsen av parkanlegget på Mosvatn-siden med noen måneder. Landskapsarbeidene over miljøkulverten og parkanlegget som skal knytte sammen Vålandskogen og Mosvatnet blir en av hovedoppgavene våre fremover. Vi kan love at det blir et superflott grøntanlegg som landskapsarkitektene har planlagt.

Vi er i rute til å ferdigstille alle våre arbeider til den kontraktsfestede milepelen i desember 2018. Da er veianlegget og tilstøtende grøntanlegg i dagsonen 100 % ferdig. I tunnelene trenger imidlertid elektroentreprenørene tid på seg før også disse kan åpnes for trafikk seint på høsten 2019.

Anleggsgartnerne Adomas Dumanas og David Midtun Larsen lager flott turvei over Mijøkulverten.
Anleggsgartnerne Adomas Dumanas og David Midtun Larsen lager flott turvei over Mijøkulverten.
Vann og frostsikring i tunnel.
Teknisk hus, Kiellandsmyra.
Montasje av veggelementer.
VA-grøft på Schancheholen.
Boring av opphengsbolter.
Tilbakefylling i Svithunparken.
Fra venstre Thomas Schmidt, Einar Haglund og John Olaf Østerhus.