Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Stangeland Maskin

Stangeland Maskin AS har som overordnet HMS-mål at all virksomhet i bedriften skal foregå på en sikker og effektiv måte. Bedriften skal beskytte mennerkers liv og helse, og sørge for at det ytre miljø ikke skades. Likeledes skal utstyr, anlegg og produksjon sikres.Stangeland Maskin arbeider aktivt, målrettet og forebyggende for å legge til rette for medvirkning, eiendomsforhold, læring og utvikling innen HMS. Vi tror at vi på denne måten vil klare å nå vårt mål om å bli best i bransjen på HMS.

Vi er overbevist om at god HMS er god butikk. Vi vil iverksette og kontinuerlig overvåke nødvendige forebyggende tiltak for å skape sikre og effektive arbeidsplasser, hindre ulykker og skader og skape trvisel på arbeidsplassen. Vi tror at systematisk, målrettet arbeid gir de beste resultatene over tid. Derfor evaluerer vi kontinuerlig vår egen praksis. Dette gjøres både på daglig basis og ved periodiske analyser av tilstand, resultat og trender. Med utgangspunkt i disse evalueringene utarbeides årlige HMS-K program som angir målsetninger, satsingsområder og konkrete tiltak. Det utarbeides illustrative sikkerhetsmeldinger, ukentlige rapporter fra Onsdgsrunden og det gjennomføres omfattende opplærings- og informasjonstiltak. Vi legger også stor vekt på å være gode på trafikkvarsling, gravemeldinger, kontrollplaner og andre daglige rutiner, som alle er med på å legge et godt grunnlag for en sikker og god arbeidsutførelse. Dette gjøres kjent i alle våre aktiviteter og bidrar til felles fokusering, læring og engasjement.

Vi kan i dag ikke se for oss vår virksomhet uten at HMS inngår som en viktig og naturlig del av all vår planlegging, arbeidsutførelse og tankemåte. Derfor krever vi at HMS skal planlegges og prioriteres på linje med produksjon, teknikk og økonomi. HMS er en del av leders resultatansvar. Derfor er HMS et tydelig linjeansvar i Stangeland Maskin. Dette betyr at alle ansatte har ansvar for sine egne handlinger, for sikkerheten i sine omgivelser, for å følge retningslinjer og instrukser, og å se til at ansatte og aktiviteter innenfor eget ansvarsområde følger samme retningslinjer og instrukser. Leder har et ekstra tydelig ansvar innenfor sitt ansvarsområde. Dette er nedfelt i stillingsinstrukser for de ulike stillingene i Stangeland Maskin.

Vår satsing vil over tid komme til å vise at Stangeland Maskin AS er bransjeledende innen HMS.

HMS-mål:   Ingen ulykker eller skader.
Vi skal bli best i bransjen på HMS.