Kvalitet i Stangeland Maskin AS

Stangeland Maskin AS har som overordnet mål at alle produkter og tjenester som leveres skal være i samsvar med spesifikasjoner fra kunder, lover og forskrifter, gjeldende standarder og egne krav. Vi bruker aktivt vårt kvalietssikringssystem som et verktøy for å sikre etterlevelse av ovennevnte krav. Ansvaret for at kvaliteten og kravene blir kontrollert og fulgt opp er et tydelig linjeansvar i Stangeland Maskin og er beskrevet i stillingsinstrukser og prosedyrer.

Stangeland Maskin AS vil alltid sørge for at maskin- og utstyrspark inneholder et bredt spekter av maskiner, biler og utstyr med nødvendige kapasiteter og kvaliteter. Utstyret skal holde høy standard relatert til HMS og kvalitet for både personell, arbeidsutførelse og omgivelser.

Stangeland Maskin AS fokuserer kontinuerlig utvikling og forbedring av selskapets produkter og tjenester. Stangeland Maskin har etablert visjon, verdier, forretingside, strategi og mål for å sikre at virksomheten samlet opptrer og utvikler seg på en bærekraftig og fremtidsrettet måte.

Bedriften benytter seg av høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere på alle plan. Det prioriteres utstrakt delegering av ansvar og myndighet for å utnytte de menneskelige ressurser og muligheter på alle plan i organisasjonen.

Stangeland Maskin AS skal forvisse seg om at visjon, kvalitetspolitikk og kvalitetssikringssystem blir forstått, etterlevd og holdt ved like på alle nivå i organisasjonen. Stangeland Maskin AS skal sørge for å lære opp hele organisasjonen slik at dette er gjenspeilt i praktisk arbeidsutførelse, forventninger, holdninger og adferd.

For å få den enkelte ansatte motivert og for å få alle til å dra i samme retning, legger Stangeland Maskin AS stor vekt på god og aktiv rapportering og bred informasjon tilbake til den enkelte medarbeider. Det er et mål at den enkelte ansatte skal føle tilhørighet i Stangeland Maskin AS. Derfor arbeides det aktivt med kompetanse-, karriere- og velferdstiltak for å fremme god lagånd og for å skape gode kollegiale forhold og høy trivsel.