Arbeidsmiljøpolitikk
Stangeland Maskin AS (Stangeland) skal være ledende på helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø (HMS). Ryddighet, effektivitet, og det å være forberedt er grunnlaget for Stangeland sitt HMS-arbeid. Mål og tiltak baseres på kartlagt risiko og muligheter i de respektive fagområdene. Alle ansatte har ansvar for, og sikres mulighet til involvering i HMS-arbeidet, uavhengig av stilling og geografisk plassering. HMS-arbeidet skal utføres systematisk og kontinuerlig. Læring og forbedringsarbeid skal foregå på alle nivåer i organisasjonen. Stangeland skal etterleve relevante HMS-krav i lovverk, forskrifter, myndighetskrav, standarder og kontrakter. Arbeidsglede henger sammen med å utføre helsefremmende og meningsfullt arbeid. Arbeidsoppgaver skal planlegges og utføres på en sikker måte, både med hensyn til akutte skader og skader som kan inntreffe over tid. Stangeland skal være forberedt på å håndtere nødsituasjoner og kriser som kan oppstå tilknyttet virksomhetens aktiviteter.

Kvalitetspolitikk
Stangeland Maskin AS skal være ledende på kvalitetssikring. Stangeland skal levere alle produkter og tjenester i samsvar med spesifikasjoner fra kunder, lover og regelverk, gjeldende standarder og egne krav. For å oppnå våre mål skal Stangeland systematisk vurdere og håndtere risiko samtidig som organisasjonen til enhver tid er oppdatert på endringer i krav. Disse kravene skal etterleves med bakgrunn i planlegging, kommunikasjon, oppfølging, dokumentasjon og kontinuerlig forbedring av prosess og kvalitetssikring, med tydelige prosesseiere som ivaretar sine områder i samarbeid med andre prosesseiere. Stangeland skal nyttiggjøre seg muligheter i form av effektiviseringstiltak, ny teknologi, kompetanse og digitalisering. Den ansatte er Stangeland Maskin AS sin viktigste ressurs, og gjennom arbeidsglede, forberedelser, ryddighet, effektivitet og riktig utstyr, leveres produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet

Ytre Miljøpolitikk
Stangeland Maskin AS skal være ledende i valg av løsninger, kompetanse, leverandører og arbeidsmetoder som kan minimerer skade og belastning på ytre miljø

Risikostyringspolitikk
I Stangeland Maskin AS er risikostyring en integrert del av alle aktiviteter. Formålet med risikostyringen er å beskytte og skape verdi for Stangeland. Risikostyring er en viktig del av arbeidet med å være ledende i bransjen på effektivitet, ryddighet, kvalitet, økonomi, HMS og ytre miljø. Alle ansatte har ansvar og verktøy for å utøve god risikostyring innenfor sitt ansvarsområde. Styring av risiko er en del av Stangeland sitt kontinuerlige forbedringsarbeid.