Vi opparbeidet en ny biotop i sjø for flytting av den truede arten Dvergålegress. Det ble også bygget en ny øy i området utenfor biotopen. Nytt trau ble i forurenset område tilført 60 cm med pussesand før utlegging av frøbank.

Etter flytting av Dvergålegresset ble det anlagt en forbelastning  for utbygging av ny 4-felts veg forbi flyplassen. Vi leverte gravetjenester til arkeologisk utgraving i samme område.

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Oppstart: 22. april 2013

Kontraktssum: 30 millioner