Sømmebakken

For Statens vegvesen bygger vi for tiden en parsell på ca. 1 km på Rv 509 ved Sømmebakken – Sola skole.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

sømmebakken 005.jpg

Dette anlegget er en videreførelse av prosjektet Rv 509 Sømmevågen – Flyplassveien. Hovedhensikten er å bedre fremkommeligheten til flyplassen og Risavika havn. Veganlegget er begynnelsen av Transportkorridor Vest. Veien blir bygget med totalbredde på ca. 34 meter inkludert gang- og sykkelveg.

sømmebakken 006.jpg

Arbeidene utenom generell veibygging består av omfattende omlegging og nybygging av VA-anlegg. Avrenningen fra veien skal føres til sedimenterings-/rensebasseng før utslipp til Hafrsfjord. Vi skal også utføre store omlegginger for kabeletatene. Ny undergang til Sola skole, inkludert ramper ned til undergang er med i våre arbeider.

sømmebakken 008.jpg

Hovedmengder: masser i linjen: 14000 m3, masser til tipp: 16000 m3, rørgrøfter: 5300 m, kabelgrøfter: 3500 m, OPI kanal: 1000 m, asfalt RV 509: 22500 m2, asfalt andre veier: 24500 m2, støyskjerm: 3000 m, kantstein: 4000 m, betongkonstruksjoner: 2200 m3.

Dette er et stort veiprosjekt med en verdi for oss på rundt 88 millioner kroner. Tony Helles er vår prosjektleder med Tore Lende som driftsingeniør, Raymond Bale som driftsleder og med basene Steffen Holm og Odd Morten Brekke.

Vegvesenets prosjektleder er Bjarne Våge med Ørjan Sedeniussen som byggeleder for vei, Dag Fanebust for betongarbeidene og HMS-koordinator Pål Thornes.

sømmebakken 012.jpg

sømmebakken 020.jpg