HMS og kvalitet

Vårt HMS mål

Vi arbeider målrettet og hardt for at vårt omdømme og vår daglige arbeidsutførelse skal være preget av vår visjon og våre verdier. Vi har satt oss høye mål for kvalitet og for HMS.

Vi er overbevist om at vi skal klare å nå dem sammen og at det er helt avgjørende å ha det kjekt på jobb for å få dette til.

Stangeland Maskin har som overordnet HMS-mål at all virksomhet i bedriften skal foregå på en sikker og effektiv måte. Bedriften skal beskytte menneskers liv og helse, og sørge for at det ytre miljø ikke skades. Likeledes skal utstyr, anlegg og produksjon sikres.

Det arbeides aktivt, målrettet og forebyggende for å legge til rette for medvirkning, eiendomsforhold, læring og utvikling innen HMS. Vi tror at vi på denne måten vil klare å nå vårt mål om å bli best i bransjen på HMS.

Ingen ulykker eller skader.
Vi skal bli
best i bransjen på HMS.

forebyggende tiltak

Vi vil iverksette forebyggende tiltak for å skape sikre og effektive arbeidsplasser, hindre ulykker og skader og skape trivsel på arbeidsplassen

målrettet arbeid

Vi tror at systematisk, målrettet arbeid gir de beste resultatene over tid.

kontinuerlig evaluering

Vi evaluerer kontinuerlig vår egen praksis på daglig basis og ved periodiske analyser av tilstand, resultat og trender.

Vi tror god HMS er god butikk

Vi er overbevist om at god HMS er god butikk. Vi vil iverksette og kontinuerlig overvåke nødvendige forebyggende tiltak for å skape sikre og effektive arbeidsplasser, hindre ulykker og skader og skape trivsel på arbeidsplassen.

Vi tror at systematisk, målrettet arbeid gir de beste resultatene over tid. Derfor evaluerer vi kontinuerlig vår egen praksis. Dette gjøres både på daglig basis og ved periodiske analyser av tilstand, resultat og trender. Med utgangspunkt i disse evalueringene utarbeides årlige HMS-K program som angir målsetninger, satsingsområder og konkrete tiltak. Det utarbeides illustrative sikkerhetsmeldinger, ukentlige rapporter fra Onsdagsrunden og det gjennomføres omfattende opplærings- og informasjonstiltak. Vi legger også stor vekt på å være gode på trafikkvarsling, gravemeldinger, kontrollplaner og andre daglige rutiner, som alle er med på å legge et godt grunnlag for en sikker og god arbeidsutførelse. Dette gjøres kjent i alle våre aktiviteter og bidrar til felles fokusering, læring og engasjement.

Vi vil iverksette og kontinuerlig overvåke nødvendige forebyggende tiltak for å skape sikre og effektive arbeidsplasser, hindre ulykker og skader og skape trvisel på arbeidsplassen.

Vi prioriterer HMS

Vi kan i dag ikke se for oss vår virksomhet uten at HMS inngår som en viktig og naturlig del av all vår planlegging, arbeidsutførelse og tankemåte.

Derfor krever vi at HMS skal planlegges og prioriteres på linje med produksjon, teknikk og økonomi. HMS er en del av leders resultatansvar.

Derfor er HMS et tydelig linjeansvar i Stangeland Maskin. Dette betyr at alle ansatte har ansvar for sine egne handlinger, for sikkerheten i sine omgivelser, for å følge retningslinjer og instrukser, og å se til at ansatte og aktiviteter innenfor eget ansvarsområde følger samme retningslinjer og instrukser. Leder har et ekstra tydelig ansvar innenfor sitt ansvarsområde. Dette er nedfelt i stillingsinstrukser for de ulike stillingene i Stangeland Maskin.

Vår satsing vil over tid komme til å vise at Stangeland Maskin er best i bransjen på HMS.

Vi tar kvalitet på alvor

Stangeland Maskin AS har som overordnet mål at alle produkter og tjenester som leveres skal være i samsvar med spesifikasjoner fra kunder, lover og forskrifter, gjeldende standarder og egne krav. Vi bruker aktivt vårt kvalietssikringssystem som et verktøy for å sikre etterlevelse av ovennevnte krav. Ansvaret for at kvaliteten og kravene blir kontrollert og fulgt opp er et tydelig linjeansvar i Stangeland Maskin og er beskrevet i stillingsinstrukser og prosedyrer.

Stangeland Maskin vil alltid sørge for at maskin- og utstyrspark inneholder et bredt spekter av maskiner, biler og utstyr med nødvendige kapasiteter og kvaliteter. Utstyret skal holde høy standard relatert til HMS og kvalitet for både personell, arbeidsutførelse og omgivelser.

Stangeland Maskin fokuserer kontinuerlig utvikling og forbedring av selskapets produkter og tjenester. Stangeland Maskin har etablert visjon, verdier, forretningside, strategi og mål for å sikre at virksomheten samlet opptrer og utvikler seg på en bærekraftig og fremtidsrettet måte.

Bedriften benytter seg av høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere på alle plan. Det prioriteres utstrakt delegering av ansvar og myndighet for å utnytte de menneskelige ressurser og muligheter på alle plan i organisasjonen.

Hele organisasjonen i samme retning

Stangeland Maskin skal forvisse seg om at visjon, kvalitetspolitikk og kvalitetssikringssystem blir forstått, etterlevd og holdt ved like på alle nivå i organisasjonen

Stangeland Maskin skal sørge for å lære opp hele organisasjonen slik at dette er gjenspeilt i praktisk arbeidsutførelse, forventninger, holdninger og adferd.

For å få den enkelte ansatte motivert og for å få alle til å dra i samme retning, legger Stangeland Maskin stor vekt på god og aktiv rapportering og bred informasjon tilbake til den enkelte medarbeider. Det er et mål at den enkelte ansatte skal føle tilhørighet i Stangeland Maskin. Derfor arbeides det aktivt med kompetanse-, karriere- og velferdstiltak for å fremme god lagånd og for å skape gode kollegiale forhold og høy trivsel.

Det er et mål at den enkelte ansatte skal føle tilhørighet i Stangeland Maskin.

Vår politikk

Politikken vår er styrende i alt alle mål vi setter oss, og den kulturen og strukturen som bygges for å nå målene.

Politikken er delt inn i fire områder, og alle er like viktige. Vi er sertifisert innen miljøstyringssystemet ISO14001:2015, kvalitetsstyringssystemet ISO 9001:2015 og arbeidsmiljø- og sikkerhetssystemet ISO 45001:2018.

Arbeidsmiljøpolitikk
Kvalitetspolitikk
Ytre Miljøpolitikk
Risikostyringspolitikk
IT-Policy
Åpenhetspolicy