Bærekraft i Stangeland

For oss handler bærekraft om kunnskap, prioriteringer, god planlegging, kloke valg og konkrete handlinger. For å være gode i morgen, må vi lære av det vi gjør i dag.

Vi tror ikke på skippertak, men på langsiktig og målrettet arbeid. For, som vi sier hos oss: «Det er jabnå så drege». Det betyr at vi hele tiden er opptatt av å finne løsninger som virker, og gjøre disse på en måte som setter oss i stand til å levere. Rett kvalitet, til rett tid, rett kostnad og gjennom god ivaretakelse av ytre miljø, folk og økonomi.

Når vi tenker langsiktig, handler det ikke om 3 - 5 år. Der det er naturlig tenker vi generasjoner fram i tid. Det betyr at vi finner måter å arbeide på som gir resultat som står seg. Målet vårt er å overlate virksomheten, mulighetene og naturen rundt oss til neste generasjon i best mulig stand, og bedre enn vi selv fikk den.

Det er bakgrunnen for vår visjon om å være ledende – i det vi gjør og de vi er.

Vi erkjenner at alt dette kan være krevende å leve opp til. Med vårt samfunnsansvar, våre verdifulle kollegaer, med vårt oppdaterte utstyr og med våre systemer, og ikke minst i respekt for våre kunder og regionene vi arbeider for og bor i, kjenner vi likevel på forpliktelsen til å ta ansvar. Og vi kjenner motivasjonen til å arbeide for å gjøre vår visjon til virkelighet.

Ansvaret forplikter oss også til å ta inn over oss alvoret og mulighetene som ligger i sunn og langsiktig bærekraft, noe som også gjenspeiles i våre verdier: Arbeidsglede. Forberedte. Ryddige. Effektive.

Vi kjemper for å vinne. Både de små, de store, de enkle og de aller mest krevende jobbene. Og vi setter vår ære i å levere skikkelig på alle kontrakter. Om vi vinner eller taper i kampen om en jobb, gjør vi det som et lag. Samtidig lærer vi både av de jobbene vi vinner og de vi taper. Slik kan vi gjøre en enda bedre jobb neste gang.

Bærekraft er fundamentet for alt vi gjør

Det handler om viktige prioriteringer innenfor områdene ytre miljø, folk og økonomi, knyttet til såkalt ESG: Environmental (ytre miljø), Social (sosiale forhold) og Governance (virksomhetsstyring).

For oss betyr dette at vi til enhver tid, samt over tid, ønsker mest mulig effektiv drift, kvalitet, sunn arbeidsglede og trygg ivaretakelse av ytre miljø. Vår strategi gjenspeiler vår tilnærming til dette. Vår veileder til strategien forteller mer om hvordan vi bruker strategien.

Ytre miljø

Bærekraftig relasjon til ytre miljø handler om alt fra å bruke minst mulig drivstoff, elektrisitet og energi for øvrig, til å utnytte maskiner og kjøretøy best mulig, transportere masser de korteste rutene, planlegge arbeidsdagen godt og ikke minst gjøre jobben rett første gang. Og det handler om å hele tiden være på jakt etter smarte løsninger og muligheter som reduserer og til slutt minimerer vår påvirkning på naturen og dens mangfold.

Folk

Bærekraft handler om å legge til rette for gode og trygge arbeidsdager for alle ansatte. Det skaper muligheter til å bidra, utvikle seg, lære, vokse og modnes i fag, i samhandling, som enkeltpersoner og som gruppe. Vårt ståsted i forhold til rettferdig arbeidsliv og åpenhet er gjenkjennelig i vår åpenhetspolicy og vår håndtering av Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingene.

Det handler blant annet om å skape gode, rettferdige og fremtidsrettede arbeidsplasser. Legge til rette for kompetansebygging og livslang læring. Der kollegaer blir sett, kan få og ta ansvar, få anledning til å bidra til løsninger og praktisk arbeid knyttet til vårt arbeidsoppdrag som handler om utførelse og ferdigstillelse av bl.a. boliger, næringsområder, bysentrum, veianlegg og kollektivsatsinger, miljøvennlig energi og annen infrastruktur. Vi har flere viktige verktøy for å se kollegaer, gi tilbakemeldinger, sette dagsorden og bygge kultur. Ett eksempel på verktøy er Onsdagsrunden.

Vi gjør mye mer enn å grave, bore, sprenge, transportere og anlegge grøntanlegg, lekeplasser og parker. Vi bygger Rogaland og regionene der vi er.

Les mer om folk

Økonomi

Bærekraft knyttet til økonomi handler også om å kjenne egen virksomhet. Bygge systemer, analysere produksjonsdata, kvalitetsdata, kostnader og fremdrift. Kjenne kontraktsforhold. Samhandle med kunder, naboer og offentlige myndigheter. Bygge opp en samlet forståelse om sunn forretningsdrift, kjenne våre omgivelser og identifisere og gripe muligheter. På den måten sikrer vi en økonomisk ryggrad til videre sunn utvikling over tid, slik at vi er en stødig samfunnsaktør, arbeidsplass og byggestein. Tjener vi ikke penger, er vi nemlig heller ikke bærekraftige.

For å gjøre alt dette mulig, er vi avhengige av kunnskap, prioriteringer, god planlegging, kloke valg og konkrete handlinger. For det er menneskene i Stangeland som gjør hele forskjellen, og som virkeliggjør en bærekraftig virksomhet.

Det er det bærekraft i Stangeland handler om.

Bærebjelkene

Ytre miljø krever årvåkenhet, kunnskap og tiltak

Ytre miljø er en forutsetning for menneskehetens eksistens. Miljøutfordringer knyttet til våre prosjekter stiller krav til Stangelands forståelse av og kunnskap om temaet. Det er viktig på selskapsnivå så vel som i avdelinger og hos den enkelte medarbeider. Dette krever aktiv og tydelig informasjon og opplæring av ansatte.

Miljøkompetanse og -tiltak er knyttet til vår troverdighet som bransjeaktør, kortsiktig og over tid. Det handler om prioriteringer og valg, etablering av systemer, god planlegging, innkjøp og ikke minst hvordan vi utfører arbeid vårt.

Bærekraftig respekt for ytre miljø og for folk, handler også om å unngå eller redusere støy-, støv- og lysforurensning. Dette gjelder både for våre ansatte og for våre nærmiljø. Derfor gjennomføres det egne vurderinger og tiltak innen disse områdene. Dette handler typisk om måleprogram, tilpassede tiltak og om informasjon. Ett eksempel på betydelig støyreduksjon, som treffer godt for både våre ansatte og våre naboer, er støydemping av våre borerigger. Les et eksempel på dette her.

Som en følge av vårt fokus på ytre miljø, har vi egne fagressurser innen området. Les mer om det i egne artikler.

BÆREKRAFT HANDLER ALLTID OM FOLK

Uansett hvordan vi vrir og vender på det, så handler bærekraft alltid om folk!

Bærekraft handler om å legge til rette for god helse og trivsel, og skape en trygg arbeidsplass for alle ansatte. Alle våre ansatte skal ha mulighet til å bidra, utvikle seg, lære og oppleve mestring, slik at de ønsker å bli hos oss lenge.

Bærekraftig respekt for ytre miljø og for folk, handler også om å unngå eller redusere støy-, støv- og lysforurensning. Dette gjelder både for våre ansatte og for våre nærmiljø. Derfor gjennomføres det egne vurderinger og tiltak innen disse områdene. Dette handler typisk om måleprogram, tilpassede tiltak og om informasjon. Ett eksempel på betydelig støyreduksjon, som treffer godt for både våre ansatte og våre naboer, er støydemping av våre borerigger. Les et eksempel på dette her.

sunn økonomi og bærekraft går hånd i hånd

Stangeland er et familieselskap med over 60års historikk for verdiskapning og engasjement. God styring, sunn utvikling og sterk økonomi har i generasjoner sikret fremtidig drift og trygge arbeidsplasser. Som resultat av et langsiktig og målrettet arbeid har Stangeland i dag landets mest moderne og miljøvennlige maskin- og utstyrspark.

"Vi har fagarbeidere i verdensklasse, som fortjener skikkelig utstyr, og interessen for maskiner står sterkt i kulturen vår"
– Tommy Stangeland, daglig leder Stangeland Maskin.

Vi mener sunn økonomisk drift og vårt engasjement for bærekraft og omstilling går hånd-i-hånd. Vi jobber og invester kontinuerlig for å redusere klimafotavtrykket vårt. Det overordnete målet er å fremskynde omstillingen til et nullutslipp-samfunn.

Vi mener rett beslutning, basert på fakta og erfaringstall i sanntid, øker vårt økonomiske handlingsrom og reduserer vår påvirkning på det ytre miljøet.

Åpenhetsloven – rettferdig arbeid

Stangeland legger Åpenhetsloven til grunn i vårt arbeid for å sikre at vi bidrar til rettferdige og anstendige arbeidsforhold, hos oss selv så vel som våre leverandører, underentreprenører og deres verdikjeder.

Åpenhetsloven er et viktig fundament for oss for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og for å sikre allmenhetens tilgang til informasjon.

Aktsomhetsvurderingene for Stangeland Maskin AS (Stangeland) er gjennomført i henhold til Åpenhetsloven §4 og i tråd med OECDs retningslinjer.

Ved gjennomføring av aktsomhetsvurderingen er det benyttet et digitalt verktøy for slik vurdering, utarbeidet av det myndighetsoppnevnte ekspertutvalget Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Redegjørelsen rundt Stangelands aktsomhetsvurderinger er gjennomført i henhold til Åpenhetsloven §5. Redegjørelsen kan leses her.

Arbeid, resultat og tiltak knyttet til Aktsomhetsvurderingene og redegjørelsen er forankret i ledergruppen og styret i Stangeland. Det er videre redegjort for aktsomhetsvurderingene og redegjørelse for hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Stangeland.

Stangeland vurderer at Åpenhetsloven fremmer rettferdige arbeidsvilkår og rettferdig konkurranse i bransjen.

Derfor ønsker vi loven velkommen.

19.1.2024

Anleggsgartner

Bærekraft og miljø

Folk og kompetanse

Arboristen er vårt ess i ermet i møte med trær på prosjektene våre

Setter du Stangeland sine arborister på saken, være seg i hagen hjemme eller på et større prosjekt, kan du være sikker på at trærne får den beste behandlingen tilgjengelig. Det er kanskje ikke så rart at vi satser på arboristene våre.

11.1.2024

Anleggsgartner

Bærekraft og miljø

Pukkverk og ferdigvare

Jord er ikke bare jord: Sånn skal vi bli ledende på vekstmedier

Det ligger vitenskap bak det å velge riktig vekstmedie for jobben. I Stangeland tar vi mål om å kunne levere det kunden ønsker, når kunden ønsker det.

8.1.2024

Bærekraft og miljø

Regionens største ladeanlegg for tungtransport skal bygges på Soma

Stangeland har inngått kontrakt med Kverneland Energi om kjøp av det som blir regionens hittil største ladeanlegg for elektrifisert tungtransport. Kontrakten har en verdi på nærmere 8 millioner kroner.

14.12.2023

Bærekraft og miljø

Stangeland satser elektrisk på ny IVAR-jobb

I vår stod et av regionens største solcelleanlegg ferdig på Soma, og i høst har vi signert avtale med IVAR om transport av avfall på elektriske lastebiler. Vi ønsker å være i front, også på bærekraft.

29.6.2023

Bærekraft og miljø

Ett år med egne Ytre Miljø-folk: – Viktig at vi er i forkant

Våren 2022 ansatte Stangeland egne fagpersoner innen ytre miljø (YM), som en del av vår satsing på bærekraftig drift. YM-koordinator Kristine Helle Forsaa mener det er naturlig at det går i den retningen.

Se alle nyheter