Flyplass

,

Veg- og infrastruktur

,

Anleggstjenester

,

Flyplassen

I takt med utviklingen av flyplassen og trafikken elles, har nyanlegg og vedlikehold av flyplassen gitt oss større og mindre oppdrag. I tillegg til den sivile luftfarten, har vi hatt oppdrag også for helikopterterminalene og Forsvaret.

Store prosjekter som nye flystriper, taksebaner, støy-/rusevoller, fly- og oppstillingsplasser for helikopter, rivningsarbeid, parkeringsanlegg, asfaltering og generelle infrastrukturprosjekter.

Til sammen har vi levert tjenester for mange hundre millioner, og våre ansatte kjenner flyplassen ut og inn.

Kort sagt

Byggeperiode

Byggherre

Avinor

Område

Sola

Oppdragsgiver

Entreprisform

Kontraktsum

Masser

Sjøfylling

Veg

VA/Grøfter

Spunt/Sikring

Oppstillingsplasser

Tunnel

Bro

Kulvert

Rundkjøring

Sprengning

Boring

Sømboring

Plastring

Belegg/Kanter

Grøntarbeid

Beplantning

Tjenesteområder

Rullebaner/taxebaner, parkeringsplasser og veier, anløpsanlegg, oppstillingsplasser for fly, terminaler, tekniske verksteder, forsvarsanlegg, tankanlegg, kabelgrøfter, avisingsanlegg, brannøvingsanlegg, rusestall, grunnvannssenking, grunnarbeid, parkanlegg, nærvarme anlegg

No items found.

Flere referanser

Damplastring

Energi og kraftanlegg

Rehabilitering dammer Lyngsvatn

Oppdraget innebærer forsterking og rehabilitering av hoveddam, sekunderdam og dam Håheller.

Anleggsgartner

Offentlige uterom og parker

Havneparken byggetrinn A

For byggherre Sandnes kommune har vi opparbeidet store deler av havneområdet. Det er anleggsgartneravdelingen som har stått for hele leveransen i prosjektet Sandnes havnepark

Vindpark

Anleggstjenester

Tellenes Vindpark

Her er det bygget 40 kilometer med ny veg, 40 km kabelgrøfter for høyspent, oppstillingsplasser, servicebygg og trafostasjon. Parken har en kapasitet på 160 megawatt og med sine 50 turbiner er det Norges største.