Anleggstjenester

,

Veg- og infrastruktur

,

Anleggsgartner

,

Fylkesveg 44 - Skjæringen

Opparbeidelse av ny 400 m lang firefeltvei gjennom Skjæringen der to av feltene er forbeholdt kollektivtrafikk. Eksisterende vei ble senket ca 6 m og det ble anlagt en 120 m lang stedstøpt betongkulvert med et midtløp til kollektivtrafikk og to sideløp for trafikk samt sykkelfelt. Ovenpå kulvert er det anlagt park og gangsti. I prosjektet ble også det også anlagt 400 m nytt VA-anlegg pluss sanering av tilstøtende anlegg. Trafikkhåndtering: 16 500 biler gjennom prosjektet pr dag.

Kort sagt

Byggeperiode

2011

Byggherre

Statens Vegvesen

Område

Hillevåg

Oppdragsgiver

Entreprisform

Kontraktsum

81 mill

Masser

Sjøfylling

Veg

VA/Grøfter

Spunt/Sikring

Oppstillingsplasser

Tunnel

Bro

Kulvert

Rundkjøring

Sprengning

Boring

Sømboring

Plastring

Belegg/Kanter

Grøntarbeid

Beplantning

Tjenesteområder

Senking av eksisterende veg, trafikkavvikling, stedsstøp betongkulvert, park og gangsti

No items found.

Flere referanser

Damplastring

Energi og kraftanlegg

Rehabilitering dammer Lyngsvatn

Oppdraget innebærer forsterking og rehabilitering av hoveddam, sekunderdam og dam Håheller.

Anleggsgartner

Offentlige uterom og parker

Havneparken byggetrinn A

For byggherre Sandnes kommune har vi opparbeidet store deler av havneområdet. Det er anleggsgartneravdelingen som har stått for hele leveransen i prosjektet Sandnes havnepark

Vindpark

Anleggstjenester

Tellenes Vindpark

Her er det bygget 40 kilometer med ny veg, 40 km kabelgrøfter for høyspent, oppstillingsplasser, servicebygg og trafostasjon. Parken har en kapasitet på 160 megawatt og med sine 50 turbiner er det Norges største.