Opparbeidelse av ny 400 m lang firefeltvei gjennom Skjæringen der to av feltene er forbeholdt kollektivtrafikk. Eksisterende vei ble senket ca 6 m og det ble anlagt en 120 m lang stedstøpt betongkulvert med et midtløp til kollektivtrafikk og to sideløp for trafikk samt sykkelfelt. Ovenpå kulvert er det anlagt park og gangsti. I prosjektet ble også det også anlagt 400 m nytt VA-anlegg pluss sanering av tilstøtende anlegg. Trafikkhåndtering: 16 500 biler gjennom prosjektet pr dag.

–        Oppdragsgiver Statens Vegvesen

–        Kontraktssum 81 millioner

–        Oppstart 01.12.2011