Jernbane

,

Anleggstjenester

,

Masseflytting

,

Utleie og transporttjenester

,

Ganddal godsterminal

Kontrakten med Jernbaneverket ble inngått av RS Prosjekt. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom RISA AS og Stangeland Maskin AS. Hele utbyggingsområdet er 320 mål. Mesteparten av området blir brukt til laste- og lossområde for containere som kommer med godstog. Selve speditørområdet og lastegatene er utført med belegningsstein (ca. 100.000 m2). For å opparbeide disse store områdene måtte det utføres en formidabel masseutskifting.

Totalt er det transportert bort 1 million tonn myr og tilbakefylt like store mengder sprengstein. Godsterminalen ble ferdig til åpning januar 2008.

Kort sagt

Byggeperiode

2005-2008

Byggherre

Jernbaneverket Utbygging

Område

Ganddal

Oppdragsgiver

Entreprisform

Kontraktsum

275 mill

Masser

1.000.000 tonn

Sjøfylling

Veg

VA/Grøfter

Spunt/Sikring

Oppstillingsplasser

Tunnel

Bro

Kulvert

Rundkjøring

Sprengning

Boring

Sømboring

Plastring

Belegg/Kanter

100.000 m2

Grøntarbeid

Beplantning

Tjenesteområder

Masseforflytning, belegg, transport

No items found.

Flere referanser

Damplastring

Energi og kraftanlegg

Rehabilitering dammer Lyngsvatn

Oppdraget innebærer forsterking og rehabilitering av hoveddam, sekunderdam og dam Håheller.

Anleggsgartner

Offentlige uterom og parker

Havneparken byggetrinn A

For byggherre Sandnes kommune har vi opparbeidet store deler av havneområdet. Det er anleggsgartneravdelingen som har stått for hele leveransen i prosjektet Sandnes havnepark

Vindpark

Anleggstjenester

Tellenes Vindpark

Her er det bygget 40 kilometer med ny veg, 40 km kabelgrøfter for høyspent, oppstillingsplasser, servicebygg og trafostasjon. Parken har en kapasitet på 160 megawatt og med sine 50 turbiner er det Norges største.