• Oppdragsgiver: Jernbaneverket utbygging
  • Byggherre: Jernbaneverket Utbygging
  • Anleggsleder: Sverre Nergaard og Sigbjørn Tveiten
  • Utførelsesperiode: 2005 – 2008
  • Kontrakt sum: 275 mill

Ganddal Godsterminal

Ganddal Godsterminal var første fase i utbygging av jernbane i vårt distrikt i nyere tid. Før dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger kunne realiseres måtte godstrafikken flyttes fra Stavanger. Kontrakten med Jernbaneverket ble inngått av RS Prosjekt. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom RISA AS og Stangeland Maskin AS. Hele utbyggingsområdet er 320 mål. Mesteparten av området blir brukt til laste- og lossområde for containere som kommer med godstog. Selve speditørområdet og lastegatene er utført med belegningsstein (ca. 100.000 m2). For å opparbeide disse store områdene måtte det utføres en formidabel masseutskifting.

Totalt er det transportert bort 1 million tonn myr og tilbakefylt like store mengder sprengstein. Godsterminalen ble ferdig til åpning januar 2008.