Kai og havneanlegg

,

Boring og sprengning

,

Risavika havn

Helt siden av byggingen av Norske Shell sitt oljeraffeneri, som åpna i 1986, har vi hatt store oppdrag i Risavika. Først med selve byggingen, så med oppdrag og utvidinger mens raffeneriet var i drift. Utbyggingen av havneområdet i Risavika ble et av de viktigste utbyggingsområdene i distriktet etter nedleggingen av Shell Raffineriet.

Stangeland Maskin AS inngikk kontrakt med Risavika Havn AS som byggherre.  Havneområdet er over 630 mål. Det har blitt mudret 700.000 m3 bløte masser på havbunn.  Selve havnen med kailinje på over 800 meters lengde ble utsprengt på land.  Den ferdige havnen har en dybde på 15 meter. På østsiden av havnen er det en containerterminal, på vestsiden en ny utenriksterminal. Totalt er det sprengt ut og masseflyttet 9 millioner tonn fjell. Havnen ble åpnet i 2008. Stangeland Maskin AS har hatt og har store prosjekt i Risavika havn siden 2005 og frem til i dag.

Kort sagt

Byggeperiode

2005 - 2008

Byggherre

Risavika Havn AS

Område

Tananger

Oppdragsgiver

Entreprisform

Kontraktsum

Masser

Sjøfylling

4.500.000 t

Veg

VA/Grøfter

Spunt/Sikring

Oppstillingsplasser

Tunnel

Bro

Kulvert

Rundkjøring

Sprengning

9.000.000 t

Boring

Sømboring

Plastring

7.000 m2

Belegg/Kanter

Grøntarbeid

Beplantning

Tjenesteområder

No items found.

Flere referanser

Damplastring

Energi og kraftanlegg

Rehabilitering dammer Lyngsvatn

Oppdraget innebærer forsterking og rehabilitering av hoveddam, sekunderdam og dam Håheller.

Anleggsgartner

Offentlige uterom og parker

Havneparken byggetrinn A

For byggherre Sandnes kommune har vi opparbeidet store deler av havneområdet. Det er anleggsgartneravdelingen som har stått for hele leveransen i prosjektet Sandnes havnepark

Vindpark

Anleggstjenester

Tellenes Vindpark

Her er det bygget 40 kilometer med ny veg, 40 km kabelgrøfter for høyspent, oppstillingsplasser, servicebygg og trafostasjon. Parken har en kapasitet på 160 megawatt og med sine 50 turbiner er det Norges største.