Anleggstjenester

,

Sømmevågen

Vi opparbeidet en ny biotop i sjø for flytting av den truede arten Dvergålegress. Det ble også bygget en ny øy i området utenfor biotopen. Nytt trau ble i forurenset område tilført 60 cm med pussesand før utlegging av frøbank.

Etter flytting av Dvergålegresset ble det anlagt en forbelastning  for utbygging av ny 4-felts veg forbi flyplassen. Vi leverte gravetjenester til arkeologisk utgraving i samme område.

Kort sagt

Byggeperiode

2013

Byggherre

Statens Vegvesen

Område

Sola

Oppdragsgiver

Entreprisform

Kontraktsum

30 mill

Masser

Sjøfylling

Veg

VA/Grøfter

Spunt/Sikring

Oppstillingsplasser

Tunnel

Bro

Kulvert

Rundkjøring

Sprengning

Boring

Sømboring

Plastring

Belegg/Kanter

Grøntarbeid

Beplantning

Tjenesteområder

No items found.

Flere referanser

Damplastring

Energi og kraftanlegg

Rehabilitering dammer Lyngsvatn

Oppdraget innebærer forsterking og rehabilitering av hoveddam, sekunderdam og dam Håheller.

Anleggsgartner

Offentlige uterom og parker

Havneparken byggetrinn A

For byggherre Sandnes kommune har vi opparbeidet store deler av havneområdet. Det er anleggsgartneravdelingen som har stått for hele leveransen i prosjektet Sandnes havnepark

Vindpark

Anleggstjenester

Tellenes Vindpark

Her er det bygget 40 kilometer med ny veg, 40 km kabelgrøfter for høyspent, oppstillingsplasser, servicebygg og trafostasjon. Parken har en kapasitet på 160 megawatt og med sine 50 turbiner er det Norges største.